Statut

STATUT
Stowarzyszenia
 Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „TORTUGA”

(tekst jednolity)

 

Stowarzyszenie  Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „TORTUGA” zostaje powołane na rzecz wspierania działalności wszystkich osób, które w celach zarobkowych lub społecznych podejmują się  na różny sposób szerzenia idei nurkowania na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Dotyczy to w szczególności wspierania aktywności, których realizowanie wymaga posiadania uprawnień lub sprzętu oraz stosowania procedur wykorzystywanych w nurkowaniu rekreacyjnym.

 

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania i charakter prawny

 §1

 

Stowarzyszenie Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „TORTUGA”, zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza osoby fizyczne, które wykorzystują umiejętności nurkowe przy aktywnościach związanych z propagowaniem i upowszechnianiem turystyki podwodnej, tworzeniem warunków dla pogłębiania wiedzy i realizacji zainteresowań z zakresu nurkowania, a także inne osoby fizyczne zainteresowane realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, w tym instruktorów nurkowania rekreacyjnego.

 §2

 

Stowarzyszenie działa na mocy prawa polskiego oraz na podstawie niniejszego statutu.

 §3

 

 1. Obszar działania obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Słubice (województwo lubuskie).

 §4

 

Stowarzyszenie może być członkiem innych polskich, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i przedmiocie działania oraz może z nimi współpracować.

 §5

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 §6

 

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.
 4. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników dla realizacji celów statutowych i organizacyjnych.

 §7

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz członków  oraz ogółu społeczności. Każdy na zasadach określonych statutem może korzystać z działalności Stowarzyszenia i pracy jego członków.

 §8

 

Stowarzyszenie może używać sztandaru, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 §9

 

Czas działania Stowarzyszenia nie jest określony

 

ROZDZIAŁ II
Cel i sposoby działania

 §10

Celem Stowarzyszenia jest:

1)  propagowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu turystyki, w tym turystyki podwodnej, krajoznawstwa oraz tworzenie warunków dla realizacji tych zainteresowań,

2)     promowanie i upowszechnianie wiedzy o nurkowaniu,

3)     propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,

4)     wspieranie, aktywizacja oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych, w tym poprzez nurkowanie,

5)     działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa nurkowania,

6)     działania na rzecz integracji środowisk nurkowych,

7)     działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych Pojezierza Lubuskiego i współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, w szczególności ochrony zbiorników wodnych,

8)     dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

9)     działania edukacyjne związane z propagowaniem wiedzy krajoznawczej i geograficznej,

10)   upowszechnianie i rozwój idei wypraw o charakterze poznawczym, promocja regionalnej turystyki oraz aktywnej i bezpiecznej rekreacji,

11)   rozwój wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, sportu i kultury fizycznej,

12)   ochrona i promocja zdrowia,

13)   ratownictwo i ochrona ludności,

14)   inicjowanie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-kulturowych dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży,

15)   wspieranie i aktywizacja osób zagrożonych degradacją społeczną,

16)   wspieranie i aktywizacja osób z małych miast i terenów wiejskich,

17)   pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, wyrównanie szans tych osób i rodzin, w tym osób niepełnosprawnych,

18)   wspomaganie charytatywności oraz rozwój wolontariatu,

19)   działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§11

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1)    zrzeszanie osób zainteresowanych rekreacją i turystyką podwodną,

2)    organizowanie wycieczek, imprez oraz wszelkiego rodzaju spotkań na obszarze kraju i za granicą mających na celu propagowanie wiedzy dotyczącej nurkowania,

3)    prowadzenie działalności informacyjnej oraz doradczej z zakresu nurkowania,

4)  organizowanie i ułatwianie członkom i sympatykom Stowarzyszenia uprawiania turystyki podwodnej oraz zdobywania stopni nurkowych,

5)   organizowanie kursów, szkoleń i obozów dla członków oraz osób spoza Stowarzyszenia, w tym typowanie kandydatów, których uczestnictwo w przedmiotowych działaniach zostanie sfinansowane z funduszy Stowarzyszenia,

6)   propagowanie idei nurkowania poprzez wystawy, pokazy i spotkania tematyczne,

7)   współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, organizacjami i instytucjami,   w celu wymiany oraz poszerzania wiedzy i doświadczeń,

8)   prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prac podwodnych oraz innych czynności z nimi związanych, w celu uzyskania środków na realizację zadań statutowych,

9)     krzewienie etyki płetwonurków i umacnianie więzi organizacyjnej członków,

10)   wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami,

11)  prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,

12)  działania na rzecz ochrony środowiska, w tym oczyszczanie zbiorników wodnych,

13)  integrowanie się i współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,

14) rozwój zaplecza sprzętowego niezbędnego dla realizacji celów statutowych,

15) kierowanie i finansowanie lub dofinansowanie  kursów, szkoleń i obozów dla członków oraz osób spoza Stowarzyszenia,

16)   organizowanie wypraw i wyjazdów nurkowych,

17)   organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów, odczytów, spotkań dyskusyjnych i wykładów oraz innych,

18)   organizowanie wystaw, konkursów, pokazów i imprez o charakterze edukacyjnym, rekreacyjno-sportowym, propagujących nurkowanie oraz turystykę,

19)   organizowanie akcji informacyjnych, prezentacji i pogadanek wśród dzieci i młodzieży, zmierzających do zwiększenia świadomości dotyczącej bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego, w szczególności zbiorników wodnych,

20)   współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi,

21)   prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych,

22)   prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej,

23)   wspieranie młodzieży uzdolnionej, w tym pochodzącej z obszarów wiejskich,

24)   działania charytatywne oraz wsparcie finansowe.

 

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 §12

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) sympatyków Stowarzyszenia,

3) członków honorowych.

 1. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w terminie sześciu miesięcy od daty złożenia deklaracji popartej rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia. Zainteresowany, o odmowie przyjęcia, winien być zawiadomiony na piśmie w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia złożyć Zarządowi odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

 §13

 

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby, mające pełną zdolność do czynności prawnych, pragnące urzeczywistniać cele stowarzyszenia z co najmniej podstawowym stopniem płetwonurka.
 2. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym,

2) zgłaszania propozycji i wniosków związanych z działalnością Stowarzyszenia,

3) uczestnictwa w spotkaniach imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) korzystania z pomocy, świadczeń i zaplecza sprzętowego na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

6) uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

7) reprezentowania barw Stowarzyszenia w zawodach i imprezach sportowo-turystycznych oraz posługiwania się jego emblematami.

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek członkowskich,

3) godnego reprezentowania Stowarzyszenia,

4) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 §14

 

 1. Sympatykiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana realizowaniem celów Stowarzyszenia i wspierająca jego działalność statutową.
 2. Przyjęcia w poczet Sympatyków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd na podstawie podpisanej deklaracji Sympatyka Stowarzyszenia.
 3. Sympatyk Stowarzyszenia ma wszystkie prawa członka zwyczajnego poza prawem wyborczym.
 4. Sympatyk Stowarzyszenia jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

 §15

 

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
 4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
 5. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 16 ust. 2, pkt 1 oraz 2.

 §16

 

 1. Ustanie członkostwa następuje w przypadku:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu

2)  skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,

3) śmierci członka,

4) rozwiązania Stowarzyszenia.

 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w przypadku:

1) długotrwałego i uporczywego naruszania postanowień Statutu,

2) działania na szkodę Stowarzyszenia bądź zhańbienia jego idei,

3) nieopłacenia składki członkowskiej za 3 okresy składkowe.

 1. Decyzja o ustaniu członkostwa podejmowana jest uchwałą Zarządu Stowarzyszania.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organy

 §17

Organami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”.

3) Komisja Rewizyjna.

 §18

 

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 2. Wybory do Władz Stowarzyszenia następują w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania.

 §19

 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebrania mogą być:

1) zwyczajne, 

2) nadzwyczajne,

3) sprawozdawczo-wyborcze.

 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek 2/3 ogółu członków,

4) na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Walne Zebranie zwołuje się za pomocą zaproszenia przekazanego członkom stowarzyszenia w jednej z wymienionych form: na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, pocztą elektroniczną, listem poleconym lub przez doręczenie osobiste; co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
 3. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zebrania oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
 4. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek zawiadomienia Zarządu o zmianie miejsca zamieszkania oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku takiego zawiadomienia pismo wysłane na poprzednio wskazany adres uważa się za doręczone.
 5. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Prawo głosu przy podejmowaniu uchwał Walnego Zebrania mają Członkowie zwyczajni, którzy posiadają opłacone składki członkowskie wg stanu ustalonego na dzień poprzedzający obrady Walnego Zebrania.
 6. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
 7. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania (quorum),
 8. W razie braku quorum w pierwszym terminie, otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie. W tym wypadku Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu (quorum).
 9. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) uchwalanie kierunków i programu działalności Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,

4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia,

6) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu,

7) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

8) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania,

9) nadawanie, na wniosek Zarządu, godności honorowego członka Stowarzyszenia.

 1. W Walnym Zebraniu, poza członkami Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
 2. Walne Zebranie po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

 §20

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd  składa się z Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz jednego członka wybieranego przez Walne Zebranie.
 3. Pierwszy Zarząd wybierany jest przez Zebranie Założycielskie. 
 4. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi.
 6. Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami, a w szczególności:

1) realizowanie zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,

2) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,

3) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

4) zarządzanie majątkiem i funduszami zgodnie z obowiązującymi przepisami, ,

5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

6) przyjmowanie i skreślanie członków,

7) ustalanie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich,

8) ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia,

9) uchwalanie wzorów deklaracji członkowskich,

10) ustalanie jednolitego tekstu statutu na podstawie zmian wprowadzonych przez Walne Zebranie.

 1. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest zwykła większość głosów przy obecności ½ składu zarządu, w tym Prezesa  lub Sekretarza. W razie konieczności Prezes Zarządu może przeprowadzić głosowanie telefoniczne w sprawie podjęcia uchwały. W takiej sytuacji telefoniczny tryb podjęcia uchwały zostaje opisany w protokole sporządzonym przez Sekretarza.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd, a w jego imieniu Prezes lub łącznie jego zastępca i sekretarz.
 3. Do udzielania pełnomocnictw wymagana jest uchwała Zarządu.
 4. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
 5. Członek zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem.
 6. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
 7. Zawieszony członek Zarządu ma prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od doręczenia mu uchwały o zawieszeniu. Odwołanie będzie rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
 8. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu spośród członków Stowarzyszenia. Liczba nowych osób uzupełniających skład Zarządu nie może przekroczyć 2/5, pochodzących z wyboru.
 9. Bez względu na moment powołania poszczególnych członków zarządu, kadencja zaczyna się i kończy w tym samym czasie
 10. W razie odwołania członka Zarządu, jego śmierci lub rezygnacji kadencja ulega przerwaniu, a mandat zakończeniu.

§21

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i 1 członka, wybieranych przez Walne Zebranie.
 3. Do czynności komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz do roku działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności Walnemu Zebraniu,,

4) składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,

5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem, Statutem lub istotnymi interesami Stowarzyszenia, działań Zarządu,

6) zawieranie umów między stowarzyszeniem a członkiem zarządu, przez członka komisji wskazanego w jej uchwale.

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, lub działa niezgodnie ze Statutem.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna zwykłą większością głosów.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
 4. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej: nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu,              
 6. W przypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu spośród członków Stowarzyszenia. Liczba nowych osób uzupełniających skład Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3, pochodzących z wyboru.
 7. Bez względu na moment powołania poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej, kadencja zaczyna się i kończy w tym samym czasie.
 8. W razie odwołania członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci lub rezygnacji kadencja ulega przerwaniu, a mandat zakończeniu.

 

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

 

§22

 

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1) składki członkowskie i opłaty wpisowe,

2) darowizny, dotacje, subwencje, zapisy i spadki oraz środki pochodzące z ofiarności prywatnej,

3) dochody z majątku Stowarzyszenia,

4) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,

5) inne wpływy z działalności statutowej,

6) środki przekazane z podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

§23

 

Wysokość opłat wpisowych i składek ustalana jest przez Zarząd

 §24

 

Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

 §25

 

 1. Do występowania w imieniu Stowarzyszenia jako osoby prawnej upoważniony jest Zarząd, a w jego imieniu Prezes lub łącznie jego zastępca i sekretarz.
 2. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia oraz sprawach majątkowych powyżej kwoty 1000 zł wymagane jest upoważnienie Zarządu w formie uchwały.

 §26

 Stowarzyszeniu zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej  członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,           w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI
Wyróżnienia i kary.

 §27

 

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody:

1) pochwała ustna lub pisemna,

2) dyplom lub odznaka,

3) nagroda rzeczowa.

 1. Decyzję o wyróżnieniach podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

 §28

 

 1. W przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia, naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia Zarząd może ukarać członka:

1) upomnieniem,

2) zawieszeniem w prawach członka na okres od 1 do 12 miesięcy,

3) wykluczeniem ze Stowarzyszenia.

 1. Ukaranemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania w okresie do 30 dni od dnia doręczenia uchwały o ukaraniu.

 

 

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §29

 

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w jego porządku obrad.

 §30

 

Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną,   a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk, o celach możliwie najbliższych celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.

 §31

 

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego.


 

© 2018 Stowarzyszenie Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego "Tortuga". Designed By JoomShaper