Uchwała nr 1/2019 z dnia 12.04.2019 r.

Uchwała nr 1/2019 z dnia 12.04.2019 r. 

Zarządu Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego TORTUGA w Słubicach w sprawie terminu walnego zebrania.

Na podstawie § 19, pkt. 4, 7 i 8 statutu  Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego TORTUGA w Słubicach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Zwołuje się termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego TORTUGA w Słubicach na godz.18.30 w dniu 10.05.2019 r. w PGW Wody Polskie (port w Słubicach) przy ul. 1-go Maja 1 w Słubicach.
  2. W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu w terminie ustalonym w pkt 1, ustala się drugi termin Zwyczajnego Walnego Zebrania na godz. 19.00 w dniu 10.05.2019 r., w  tym samym miejscu.

§ 2

Ustala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego TORTUGA w Słubicach:

  1. otwarcie Walnego Zebrania,
  2. sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta,
  4. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. absolutorium dla Zarządu za 2018 r,

5.1  sprawozdanie finansowe za rok 2018,

5.2  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego,

5.3  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2018 r.

5.4  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

5.5  sprawozdanie Zarządu za rok 2018,

5.6  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania,

5.7  głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2018 r.,

  1. plan działania na 2019 r.,

6.1  przedstawienie planu działania na 2019 r.,

6.2  uchwalenie planu działania na 2019 r.,

  1. sprawy różne,
  2. zamkniecie Zwyczajnego Walnego Zebrania

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           


 

© 2018 Stowarzyszenie Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego "Tortuga". Designed By JoomShaper